Opieka naprzemienna i alienacja rodzicielska

Druk senacki 63 - zbiór faktów

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny – Druk nr 63 to inicjatywa ustawodawcza, która wprowadza długo wyczekiwane zmiany prawa rodzinnego i cywilnego, gwarantujące najmłodszym prawo do obojga rodziców po ich rozstaniu a także pozwoli zabezpieczyć dzieci przed przemocą alienacji rodzicielskiej.

Garść faktów

Druk wprowadza obligatoryjną opiekę naprzemienną KŁAMSTWO

Rzecz w tym, że wprowadza ją w ogóle ponieważ pojęcie "opieki naprzemiennej" nie istnieje w kodeksie rodzinnym. Paragraf §1a druku mowi wprost „W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”,;

Wprowadzenie druku sprawi, że dzieci znajdą się pod opieką osób stosujących przemoc KŁAMSTWO

Bzdura ponieważ Druk Senacki 63 nie zmienia dotychczasowych uwarunkowań prawnych ograniczających władze rodzicielską osobom, które stosowały przemoc w rodzinie. Zmiana dotyczy jedynie normalnych w cywilizowanym porzadku prawnym kar za brak przestrzegania postanowień niezawisłych sądów ustatalając fakt bezpodstawnego ograniczania kontaktów drugiemu, normalnemu rodzicowi za przestępstwo. Podobnie, jeśli oboje rodzice zachowują pełnie władzy rodzicielskiej sąd może (ale nie musi) ustalić opiekę naprzemienną do której obecnie wymagana jest pisemna zgoda obu stron.

Na ponad 38 000 orzeczen rozwodowych w ponad 20 000 spraw powierzono wykonywanie władzy rodzicicielskiej wspólnie matce i ojcu PRZEKŁAMANIE

Należy twardo rozróżnić tu pojęcie władzy rodzicielskiej, a miejsce zamieszkania dziecka które w Polsce w ponad 96% przypadków ustalane jest przy matce. Takie orzecznictwo jest przyczynkiem do utrwalenia tradycyjnej roli kobiety. W Polsce 34 proc. kobiet w wieku 20-64 lat jest poza rynkiem pracy. Średnia unijna jest o 5 punktów procentowych niższa. Opieka naprzemienna praktycznie nie istnieje, czego dowodem jest poniższy wykres opracowany na podstawie danych sądowych:


Opieka naprzemienna jest szkodliwa dla dzieci PRZEKŁAMANIE

Nawet w sytuacji konfliktu rodziców, możliwość zasądzenia opieki naprzemiennej jest lepszym rozwiązaniem niż wychowanie przez pojedyńczego rodzica co udowodniły już liczne badania naukowe. Pamiętać należy, że rzeczywistość jest tu stanowiona przez prawo. Jeśli rodzice nie mają obowiązku się dogadać zwłaszcza, kiedy miejsce zamieszkania dziecka ustalane jest przy jednym z nich - nie zrobią tego. Zobacz także, dlaczego "dzieci pozostające pod opieką tylko jednego z rodziców są w gorszej sytuacji". Psychologia potwierdza, że dzieci w Opiece Naprzemiennej cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym od równieśników pozostających pod większościową opieką jednego rodzica.

Teoria alienacji rodzicielskiej jest niepoważna KŁAMSTWO

Alienacja rodzicielska jest pojęciem opisującym oddziaływanie długotrwałej izolacji dziecka od rodzica. W środowisku osób, którym opieka naprzemienna jest nie na rękę krążą natomiast niepotwierdzone jakimikolwiek faktami kłamstwa. Termin "parental alienation" został wpisany w kodeksy karne w wielu krajach świata.


Opieka naprzemienna pogorszy sytuacje finansową kobiet ABSURD

Absurdalne twierdzenie, na które powołała się Wielka Koalicja za "Równością" i Wyborem, bo w jaki sposób równy rozdział obowiązków miałby doprowadzić do pogorszenia się sytuacji materialnej dotychczasowego rodzica pierwszoplanowego? Niedawne studia, na które powołuje się m.in. Forbes Women dowodzą wprost przeciwnej tendencji Study Finds That Equal Custody Arrangements Narrows The Gender Pay Gap .


Za druk senacki nr 63 odpowiada Konfederacja KŁAMSTWO

Dezinformacja zaprezentowana w artykule Blanki Rogowskiej z 8 lipca 2020,
Wynika ona z niezrozumienia procesu legislacyjnego jak i izb parlamentu, gdzie w senacie Konfederacja nie posiada ani jednego senatora zaś przedstawicielem wnioskodawcy jest... Aleksander Pociej z ramienia Platformy Obywatelskiej.


Czytaj więcej o opiece naprzemiennej